İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021-2022 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

 •  

BAHAR YARIYILI

 •  
 •  

Başvuru Tarihleri

17 Ocak 2022

21 Ocak 2022

Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi

24 Ocak 2022

27 Ocak 2022

Sonuçların İlan Edilmesi

28 Ocak 2022

Asil Adayların Kesin Kayıtları

31 Ocak 2022

02 Şubat 2022

Yedek Adayların Kesin Kayıtları

03 Şubat 2022

04 Şubat 2022

 

 

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular 17-21 Ocak 2022 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Ayrıca aşağıda istenen belgeler tamamlanarak başvuru süreleri içerisinde Üniversitemize ulaşacak şekilde ilgili  akademik birime şahsen veya posta yolu ile gönderilecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Posta Adresi: 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi …………………….. Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 Balatçık-Çiğli/İZMİR

 

Birimlerin iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir   sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

 

2. Kayıtlanma şekli ve kayıtlı olunan sınıfı gösterir öğrenci belgesi

 

3. Not Durum Belgesi (Transkript):  Başvuran  öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği  bütün dersleri ve  bu  derslerden  aldığı notları gösteren resmi  belge,

 

4. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)

 

5. Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait YKS Sonuç Belgesi (YKS belgelerinde doğrulama kodu yer almalıdır)

 

6. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı derslerin içerikleri.

 

7. Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)

 

8. Yabancı dil hazırlık sınıfında okumuş olan öğrenciler için; hazırlık sınıfında öğrenim görülen dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır, bu belge muafiyet için değil yıl kaybı olup olmadığının tespiti için istenmektedir.)

 

9. Akademik ortalamaya göre bulunan sınıfın ilk %10’una girilerek bir üst sınıfa geçildiğine dair belge (İkinci öğretim programlarından başvuranlar için)

 

10. Kurum içi yatay geçiş ile farklı eşdeğer program başvurularında yukarıda belirtilen belgelere ilaveten tüm puan türlerinden alınan puanları gösterir Sonuç (Yerleştirme Puanları Dahil) belgesi;

 

11. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler için ilişik kesilme nedenini gösteren belge.

 

12. Üniversitemiz tarafından gerekli görüldüğü takdirde başvuranlardan ilave belge talep edilebilecektir.

 

13. Birden fazla programa başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapacakları her program için başvuru evraklarını ayrı ayrı göndereceklerdir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE DİĞER HUSUSLAR

 

Genel koşullar

(1) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler hariç, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 1. Üniversite içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.
 2. ÖSYM birinci basamak sınavı ile yükseköğretim kurumlarına yerleşen adaylar, birinci basamak sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvurabilirler.
 3. İkinci öğretimden yalnızca ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı sıralamasında bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş için başvuru yapabilirler.
 4. Yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların öğretim planlarındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları alarak başarmış olmaları gerekir.
 5. İkinci üniversite kapsamında açık veya uzaktan öğretim programlarına sınavsız olarak kayıtlanan adayların yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
 6. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 7. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

 

Yurtiçi kurumlar arası yatay geçiş başvuru koşulları

(1) Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların;

 1. Başvuru sırasında yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programına kayıtlı olması,
 2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç önlisans programları için en az bir, lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 3. Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

ç) Yatay Geçiş Sıralama Puanının (YGSP) en az 2,00 olması,

 1. Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması,
 2. (d) bendindeki başarı şartını sağlayamayan adayların merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,
 3. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için (İkinci Üniversite kapsamında sınavsız giriş hariç), öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(2) ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

 

Kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları

(1) Kurum içi yatay geçiş başvuran adayların;

 1. Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması, lisans programında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 2. Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
 3. Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,

ç)Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması,

 1. Geçiş yapılacak yarıyıla kadar, programında aldığı tüm derslerden başarılı olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.00 olması; Uzaktan eğitimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için ise en az 4.00 üzerinden 3.50 olması,
 2. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

(2) ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.

 

 

Yabancı dil

(1) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

 

Değerlendirme

(1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları ilgili birim tarafından reddedilir. Sonuç Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi işlenir.

 1. Başvuruların değerlendirilmesi burada belirtilen hükümler esas alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır.
 2. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
 3.  

a) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, adayların ÖSYM giriş puanı ve üçüncü fıkra uyarınca dönüştürülen genel not ortalaması göz önüne alınarak yatay geçiş sıralama puanı (YGSP)hesaplanır.

 1. YGSP aşağıdaki formüle göre hesaplanır, çıkan sonuç virgülden sonra en fazla dört hane yürütülür.

YGSP=GNO-0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı*-Öğrencinin ÖSYS Puanı**)

* Başvurulan bölümün ilgili yıldaki minimum puanı

** Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanını ifade eder.

 1. ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak vakıf üniversiteleri hariç diğer yükseköğretim kurumlarının ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dahil) ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas alınır.

ç)Yatay Geçiş Sıralama Puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir. Yatay geçiş başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sıralamaya alınabilmeleri için YGSP’nin en az 2,00 olması gerekir.

 1. Özel yetenek sınavı ve sınavsız geçişle öğrenci alan programlar ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarından (KKTC dâhil) yatay geçişte YGSP hesaplanmaz.
 2. Yatay Geçiş Sıralama Puanı hesaplamasına tabi olmayan adaylar genel not ortalamasına göre eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek not ortalamasından başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir.
 3. YGSP’nin eşit olması halinde ÖSYS puanı yüksek olan adaya, YGSP hesaplanmadığı durumlarda ise not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

 

Sonuçların ilanı

 1. Yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri intibakları ile birlikte ilgili birimin internet sayfasında duyurulur. Aynı zamanda sonuçlar Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine işlenir.

 

Muafiyet ve intibak işlemleri

(1) İlgili komisyon, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, varsa öğrencinin alması gereken ilave dersler ile başarılı sayılması gereken dersleri belirler. Entegre eğitim verenlerde tamamen intibak işlemleri yerleştirildikleri diploma programının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca yapılır.

(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak,    bu derslere ilişkin daha önce alınan notları transkripte işlenir.

 

Azami süre

(1) Merkezi yerleştirme puanı dışında yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Toplam süre, mevzuatta belirtilen azami süreyi aşamaz.

 

Katkı payı veya öğrenim ücretleri

(1) Yatay geçiş ile kurum veya program değiştiren öğrenciler, önceki kurum veya bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerine tabi olurlar.

 1. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücreti öderler.
 2. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerine tabi olurlar.

 

 

 

Yatay Geçiş için gerekli bazı şartlar yukarıda belirtilmiş olup, başvuruların değerlendirilmesi ve diğer hususlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki yönetmelik ve yönergenin ilgili maddeleri dikkatlice incelenmelidir.

 

 

 

 

 

KESİN KAYIT

 

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asil öğrenciler 31 Ocak – 02 Şubat 2022; yedek öğrenciler ise 03-04 Şubat 2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

 

1- Kayıtlı olunan Üniversiteden alınacak Yatay Geçiş Yapılmasına engel olmadığına dair belge

2- Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

3- 1 Adet Fotoğraf

4- Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan öğrenci kimlik kartı (Şahsi dosya istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.)

 

PRPGRAM ADI

Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Kontenjanları

 

2. Yarıyıl

2. Yarıyıl

4. Yarıyıl

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği (İngilizce)

0

2

2

0

0

0

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği

0

3

3

0

0

0

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

3

0

0

0

0

0

Ağız ve Diş Sağlığı

3

0

0

0

0

0

Yaşlı Bakımı

3

0

0

0

0

0

Fizyoterapi

3

0

0

0

0

0

 

Menüyü Kapat