İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası, Kurumiçi ve Yurtdışından Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

FAALİYET

GÜZ YARIYILI

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Başvuru Tarihleri

12 Temmuz 2021

30 Temmuz 2021

** YABANCI DİL YETERLİK SINAVI

 • Kısmen veya tamamen Yabancı Dilde eğitim veren Bölümlere başvuruda bulunanlar için)

04 Ağustos 2021

Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi

09 Ağustos 2021

11 Ağustos 2021

Sonuçların İlan Edilmesi

13 Ağustos 2021

Asil Adayların Kesin Kayıtları

16 Ağustos 2021

18 Ağustos 2021

Yedek Adayların Kesin Kayıtları

23 Ağustos 2021

25 Ağustos 2021

 

** Bu sınava; kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuruda bulunup ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı aldığına dair Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi bulunmayan adayların girmesi şarttır.

 

 

ÖNEMLİ: Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara yapılan başvurularda yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular 12-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Ayrıca aşağıda istenen belgeler tamamlanarak başvuru süreleri içerisinde Üniversitemize ulaşacak şekilde ilgili akademik birime şahsen veya posta yolu ile gönderilecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Posta Adresi: 

Diş Hekimliği Fakültesi Hariç Tüm Birimler:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi …………………….. Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 Balatçık-Çiğli/İZMİR

 

Diş Hekimliği Fakültesi:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Aydınlık Evler Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, 35640-Çiğli / İZMİR 

 

Birimlerin iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir   sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

2. Kayıtlanma şekli ve kayıtlı olunan sınıfı gösterir öğrenci belgesi (Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğüne dair sınıf bilgisinin yer aldığı öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)

3. Not Durum Belgesi (Transkript):  Başvuran  öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği  bütün dersleri ve  bu  derslerden  aldığı notları gösteren resmi  belge, (Yurtdışından yapılan başvurularda ders içeriklerinin tasdikli örneği ve bu belgenin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)

4. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)

5. Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait YKS Sonuç Belgesi (YKS belgelerinde doğrulama kodu yer almalıdır)

6. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı derslerin içerikleri. (Yurtdışından yapılan başvurularda ders içeriklerinin tasdikli örneği ve bu belgenin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)

7. Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)

8. Yabancı dil hazırlık sınıfında okumuş olan öğrenciler için; hazırlık sınıfında öğrenim görülen dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır, bu belge muafiyet için değil yıl kaybı olup olmadığının tespiti için istenmektedir.)

9. Akademik ortalamaya göre bulunan sınıfın ilk %10’una girilerek bir üst sınıfa geçildiğine dair belge (İkinci öğretim programlarından başvuranlar için)

10. Kısmen veya Tamamen Yabancı Dilde eğitim veren programlara başvurularda, ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı aldığına dair Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Belge ibraz edemeyen adayların başvurularının değerlendirilebilmesi için başvurduğu programın öğretim diline göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu veya İslami İlimler Fakültesinin 04 Ağustos 2021 tarihinde yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.)

11. Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alınan tanıtıcı katalog/bülten. (İlgili belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)

12. Kurum içi yatay geçiş ile farklı eşdeğer program başvurularında yukarıda belirtilen belgelere ilaveten tüm puan türlerinden alınan puanları gösterir Sonuç (Yerleştirme Puanları Dahil) belgesi;

13. Yurtdışından yapılan başvurularda, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş koşullarının 3. Maddesinde belirtilen sonuç belgesi (İlgili belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği),

14. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler için ilişik kesilme nedenini gösteren belge.

15. Üniversitemiz tarafından gerekli görüldüğü takdirde başvuranlardan ilave belge talep edilebilecektir.

16. Birden fazla programa başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapacakları her program için başvuru evraklarını ayrı ayrı göndereceklerdir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Genel koşullar

 1. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler hariç, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2.  Üniversite içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.
 3. (ÖSYM birinci basamak sınavı ile yükseköğretim kurumlarına yerleşen adaylar, birinci basamak sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvurabilirler.
 4. İkinci öğretimden yalnızca ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı sıralamasında bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş için başvuru yapabilirler.
 5. Yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların öğretim planlarındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları alarak başarmış olmaları gerekir.
 6. İkinci üniversite kapsamında açık veya uzaktan öğretim programlarına sınavsız olarak kayıtlanan adayların yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
 7. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Yurtiçi kurumlar arası yatay geçiş başvuru koşulları

1. Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların;

 1. Başvuru sırasında yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programına kayıtlı olması,
 2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç önlisans programları için en az bir, lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 3. Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
 4. Yatay Geçiş Sıralama Puanının (YGSP) en az 2,00 olması,
 5. Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması,
 6. (e) bendindeki başarı şartını sağlayamayan adayların merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,
 7. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için (İkinci Üniversite kapsamında sınavsız giriş hariç), öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

2. ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

Kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları

1. Kurum içi yatay geçiş başvuran adayların;

 1. Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması, lisans programında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 2. Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
 3. Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,
 4. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması,
 5. Geçiş yapılacak yarıyıla kadar, programında aldığı tüm derslerden başarılı olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.00 olması; Uzaktan eğitimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için ise en az 4.00 üzerinden 3.50 olması,
 6. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

2. ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuru koşulları

1. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran adayların;

 1. Yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi,
 2. Kayıtlı olduğu programın yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve kayıtlı olduğu programda önlisans için en az bir, lisans için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusunun kabulü ancak en fazla bir dersten başarısız olmaları şartıyla kabul edilir.
 4. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip olması,
 5. Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya ilgili birim yetkili kurullarınca kabul edilen eşdeğer puana sahip olması,
 6. Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından başarı sıralaması şartı aranan programlara yatay geçişe ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ilave şartları taşıması ve ayrıca Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için; Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve burada belirtilen dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

3. İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

 1. Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,
 2. Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,

gerekir.

4. Yurtdışından yatay geçişte (KKTC dahil) YGSP hesaplanmaz, bu adaylar not ortalamasına göre kontenjan dahilinde yerleştirilirler.

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

Yabancı dil

1. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Değerlendirme

1. Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları ilgili birim tarafından reddedilir. Sonuç Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi işlenir.

2. Başvuruların değerlendirilmesi burada belirtilen hükümler esas alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

3. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

4. a) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, adayların ÖSYM giriş puanı ve üçüncü fıkra uyarınca dönüştürülen genel not ortalaması göz önüne alınarak yatay geçiş sıralama puanı (YGSP)hesaplanır.

b) YGSP aşağıdaki formüle göre hesaplanır, çıkan sonuç virgülden sonra en fazla dört hane yürütülür.

YGSP=GNO-0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı*-Öğrencinin ÖSYS Puanı**)

* Başvurulan bölümün ilgili yıldaki minimum puanı

** Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanını ifade eder.

c) ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak vakıf üniversiteleri hariç diğer yükseköğretim kurumlarının ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dahil) ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas alınır.

d) Yatay Geçiş Sıralama Puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir. Yatay geçiş başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sıralamaya alınabilmeleri için YGSP’nin en az 2,00 olması gerekir.

5. Özel yetenek sınavı ve sınavsız geçişle öğrenci alan programlar ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarından (KKTC dâhil) yatay geçişte YGSP hesaplanmaz.

6. Yatay Geçiş Sıralama Puanı hesaplamasına tabi olmayan adaylar genel not ortalamasına göre eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek not ortalamasından başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir.

7. YGSP’nin eşit olması halinde ÖSYS puanı yüksek olan adaya, YGSP hesaplanmadığı durumlarda ise not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

Sonuçların ilanı

 1. Yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri intibakları ile birlikte ilgili birimin internet sayfasında duyurulur. Aynı zamanda sonuçlar Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine işlenir.

 

Muafiyet ve intibak işlemleri

1. İlgili komisyon, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, varsa öğrencinin alması gereken ilave dersler ile başarılı sayılması gereken dersleri belirler. Entegre eğitim verenlerde tamamen intibak işlemleri yerleştirildikleri diploma programının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca yapılır.

2. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak,    bu derslere ilişkin daha önce alınan notları transkripte işlenir.

 

Azami süre

1. Merkezi yerleştirme puanı dışında yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler dikkate alınarak hesaplanır.

2. Toplam süre, mevzuatta belirtilen azami süreyi aşamaz.

 

Katkı payı veya öğrenim ücretleri

1. Yatay geçiş ile kurum veya program değiştiren öğrenciler, önceki kurum veya bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerine tabi olurlar.

2. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücreti öderler.

3. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerine tabi olurlar.

 

 

 

Yatay Geçiş için gerekli bazı şartlar yukarıda belirtilmiş olup, başvuruların değerlendirilmesi ve diğer hususlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki yönetmelik ve yönergenin ilgili maddeleri dikkatlice incelenmelidir.

 

 

 

 

KESİN KAYIT

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asil öğrenciler 16-18 Ağustos 2021; yedek öğrenciler ise 23-25 Ağustos 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için şahsen müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

1- Kayıtlı olunan Üniversiteden alınacak Yatay Geçiş Yapılmasına engel olmadığına dair belge

2- Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

3- 1 Adet Fotoğraf

4- Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan öğrenci kimlik kartı (Şahsi dosya istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.)

 

KONTENJANLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

(Kurumlararası ve Yurtdışından Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından henüz onaylanmamıştır. Değişiklik olması durumunda güncelleme yapılacaktır.)

 

Menüyü Kapat